CLASS VI NCERT Sanskrit Chapter 3(शब्दपरिचयः-III)

शब्दपरिचयः – III अभ्यासः

प्रश्नः -1 उच्चारणं कुरुत

फलम्गृहम्पात्रम्पुष्पम्
द्वारम्विमानम्कमलम्पुस्तकम्
सूत्रम्छत्रम्भवनम्जलम्

(ख) चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत

प्रश्नः  –  2 (क) वर्णसंयोजनं कृत्वा पदं कोष्ठके लिखत-

यथा-  प् + अ + र् + ण् + अ + म्          =       पर्णम्

ख् + अ + न् + इ + त् + र् + अ + म्              = ………………..

उत्तरम्-  ख् + अ + न् + इ + त् + र् + अ + म् =  खनित्रम्

प् + उ + र् + आ + ण् + आ + न् + इ      =………………..

उत्तरम्-  प् + उ + र् + आ + ण् + आ + न् + इ      =पुराणानि

प् + ओ + ष् + अ + क् + आ + ण् + इ     = ………………..

उत्तरम्-  प् + ओ + ष् + अ + क् + आ + ण् + इ     = पोषकाणि

क् + अ + ङ् + क् + अ + त् + अ + म्      =………………..

उत्तरम्-  क् + अ + ङ् + क् + अ + त् + अ + म्      =कङ्कतम्

 

(ख) अधोलिखितानां पदानां वर्णविच्छेदं कृरुत-

यथा-  व्यजनम् =      व् + य् + अ + ज् + अ + न् + अ + म्

पुस्तकम्        =………………..

उत्तरम्-  प् + उ + स् + त् + अ + क् + अ + म्

भित्तिकम्=…………………………

उत्तरम्-  भ् + इ + त् + त् + इ + क् + अ + म्

नूतनानि        =………………………..

उत्तरम्-  न् + ऊ + त् + अ + न् + आ + न् + इ

वातायनम् =………………………..

उत्तरम्-  व् + आ + त् + आ + य् + अ + न् + अ + म्

उपनेत्रम् =………………………..

उत्तरम्-  उ + प् + अ + न + ए + त् + र् + अ + म्

प्रश्नः  –  3 चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृतपदानि लिखत-

उत्तरम्

  1. आम्रम्
  2. पर्णम्
  3. व्यजनम्
  4. करवस्त्राणि
  5. सूत्रम्
  6. छत्रम्

प्रश्नः  – 4 चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखत-

प्रश्नः किं पतति

उत्तरम्-  फलम् पतति।

प्रश्नः मयूरौ किं कुरुतः

उत्तरम्-  मयूरौ नृत्यतः

प्रश्नः एते के स्तः

उत्तरम्-  एते क्रीडनके स्तः।

प्रश्नः बालिकाः किं कुर्वन्ति

उत्तरम्-  बालिकाः पठन्ति।

प्रश्नः कानि विकसन्ति

उत्तरम्-  पुष्पाणि विकसन्ति।

प्रश्नः  – 5 निर्देशानुसारं वाक्यानि रचयत −      

यथा-एतत् पतति।     (बहुवचने)

उत्तरम्-  एतानि पतन्ति।

(क) एते पर्णे स्तः।    (बहुवचने)

उत्तरम्-  एतानि पर्णानि सन्ति।

(ख) मयूरः नृत्यति।    (बहुवचने)

उत्तरम्-  मयूराः नृत्यन्ति।

(ग) एतानि यानानि।(द्विवचने)

उत्तरम्-  एते यानम्।

(घ) छात्रे लिखतः।    (बहुवचने)

उत्तरम्-  छात्राः लिखन्ति।

(ङ) नारिकेलं पतति।(द्विवचने)

उत्तरम्-  नारिकेले पततः

प्रश्नः  – 6 उचितपदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत-

कोकिलेविकसति
पवनःनृत्यन्ति
पुष्पम्उत्पतति
खगःवहति
मयूराःगर्जन्ति
सिंहाःकूजतः

 उत्तरम्-     

कोकिलेकूजतः
पवनःवहति
पुष्पम्विकसति
खगःउत्पतति
मयूराःनृत्यन्ति
सिंहाःगर्जन्ति