Class IX – Sanskrit प्रथमः पाठः “भारतीवसन्तगीतिः”

“भारतीवसन्तगीतिः”

पाठः

निनादय नवीनामये वाणि! वीणाम्

मृदुं गाय गीतिं ललित-नीति-लीनाम् ।

मधुर-मञ्जरी-पिञ्जरी-भूत-मालाः

वसन्ते लसन्तीह सरसा रसालाः

कलापाः ललित-कोकिला-काकलीनाम् ।।1।।

निनादय नवीनामये वाणि! वीणाम्।।

वहति मन्दमन्दं सनीरे समीरे

कलिन्दात्मजायास्सवानीरतीरे,

नतां पε१मालोक्य मधुमाधवीनाम् ।।2।।

निनादय नवीनामये वाणि! वीणाम्।।

ललित-पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे

मलयमारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे,

स्वनन्तीन्ततिम्प्रेक्ष्य मलिनामलीनाम् ।।3।।

निनादय नवीनामये वाणि! वीणाम्।।

लतानां नितान्तं सुमंशान्तिशीलम्

चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलीलम्,

तवाकर्ण्य वीणामदीनां नदीनाम् ।।4।।

निनादय नवीनामये वाणि! वीणाम्।।

अभ्यासः