NCERT Sanskrit Class VII-Chapter 1

प्रथमः पाठः – सुभाषितानि

अभ्यासः

प्रश्नसंख्या – 1

सर्वान् श्लोकान् सस्वरं गायत। (विद्यार्थी इसे स्वयं गाएँ।)

प्रश्नसंख्या – 2

यथायोग्यं श्लोकांशान्‌ मेलयत-

                 ख
धनधान्यप्रयोगेषु नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्।
विस्मयो न हि कर्त्तव्यः त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्।
सत्येन धार्यते पृथ्वी बहुरत्ना वसुन्धरा।
सद्भिर्विवादं मैत्रीं च विद्यायाः संग्रहेषु च।
आहारे व्यवहारे च सत्येन तपते रविः।

उत्तरम् –

धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च।
विस्मयो न हि कर्त्तव्यः बहुरत्ना वसुन्धरा।
सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः।
सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्।
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्।

प्रश्नसंख्या – 3

एकपदेन उत्तरत-

(क) पृथिव्यां कति रत्नानि?

उत्तरम् – पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि।

(ख) मूढैः कुत्र रत्नसंज्ञा विधीयते?

उत्तरम् –  मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते।

(ग) पृथिवी केन धार्यते?

उत्तरम् –  पृथिवी सत्येन धार्यते।

(घ) कैः सङ्गितं कुर्वीत?

उत्तरम् –  सद्भिः सङ्गितं कुर्वीत।

(ङ) लोके वशीकृतिः का?

उत्तरम् –  लोके वशीकृतिः क्षमा।

प्रश्नसंख्या – 4

रेखाङ्गितपदानि अधिकृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत-

(क) सत्येन वाति वायुः।

उत्तरम् –  केन वाति वायु:?

(ख) सद्भिः एव सहासीत।

उत्तरम् – कैः  एव सहासीत?

(ग) वसुन्धरा बहुरत्ना भवति।

उत्तरम् –  का बहुरत्ना भवति?

(घ) विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्।

उत्तरम् –  कस्या: संग्रहेषु त्यक्तलज्ज: सुखी भवेत्‌?

(ङ) सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत।

उत्तरम् –  सद्भिः किं  कुर्वीत?

प्रश्नसंख्या – 5

प्रश्नानामुत्तराणि लिखत-

(क) कुत्रः विस्मयः न कर्त्तव्यः?

उत्तरम् –  बहुरत्ना वसुन्धरा इत्यस्मिन् विषये विस्मय: न कर्त्तव्य:।

(ख) पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि?

उत्तरम् –  पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् सन्ति।

(ग) त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्?

उत्तरम् –  त्यक्तलज्ज: आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्‌।

प्रश्नसंख्या – 6

मञ्जूषातः पदानि चित्वा लिङ्गानुसारं लिखत-

रत्नानि वसुन्धरा सत्येन सुखी अन्नम् वह्निः रविः पृथ्वी सङ्गतिम्

 

पुँल्लिङ्गम् स्त्रीलिङ्गम् नपुसंकलिङ्गम्
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………

 

उत्तरम् –

पुँल्लिङ्गम् स्त्रीलिङ्गम् नपुसंकलिङ्गम्
सुखी वसुन्धरा रत्नानि
रविः पृथ्वी सत्येन
वहि्नः सङ्गतिम् अन्नम्

प्रश्नसंख्या – 7

अधोलिखितपदेषु धातव: के सन्ति?

पदम् धातुः
करोति …………..
पश्य …………..
भवेत् …………..
तिष्ठति …………..

 

उत्तरम् –

पदम् धातुः
करोति कृ
पश्य दृश्
भवेत् भू
तिष्ठति स्था

 

समाप्तम्